ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА

Гарант за успеха и развитието на нашите деца е общото усилие на учители, ученици, родители и училищно ръководство. Сътрудничеството се основава на принципа на взаимно уважение, прозрачност и доверие.

 

Учителите и училищното ръководство очакват от учениците:

 • Да идват навреме на училище.
 • Да се подготвят редовно за учебните часове.
 • Да спазват класните правила и училищния правилник.
 • Да се отнасят с уважение към учителите и съучениците си.
 • Да не пречат на учебния процес.
 • Да не ползват мобилни телефони по време на час.
 • Да пазят материално-техническата база.

 

Родителите имат право:

 • Периодично да получават информация за успеха и развитието на децата си, както и за дисциплината в клас.
 • Да се срещат с учителите в определеното приемно време.
 • Да участват в родителски срещи.
 • Да правят предложения до ръководството за подобряване работата на класа.
 • Да се кандидатират за членове на родителския борд.

 

Учителите очакват от родителите:

 

 • Да помагат на децата си в подготовката им за часовете.
 • Да се запознаят с училищния план и с училищния правилник.
 • Да уведомяват учителя за отсъствието на ученика.
 • Да водят навреме децата си, за да не прекъсват учебния процес.
 • Да оставят телефонен номер за контакт от страна на учителя при необходимост.

 

Родители не се допускат в

редовните учебни часове

като придружители на ученика.